Veelgestelde vragen

De prijzen van zelfbouwkavels zijn afhankelijk van onder andere de woningbreedte en de ligging. De prijzen variëren tussen:

  • ca. € 100.000 tot € 115.000 v.o.n. voor de twee-onder-een-kapwoningen.
  • ca. € 60.000 tot € 90.000 v.o.n. voor de rijwoningen. 

De exacte prijzen en afmetingen per kavel kunt u vinden in de kavelpaspoorten.

Aan de inschrijving van de loting zijn geen kosten verbonden. 

Bij het tekenen van de koopovereenkomst op de kavelverkoopdag dient u een bedrag van € 500,- te voldoen als vergoeding voor de door de gemeente gemaakte en te maken administratieve kosten.

Op dinsdag 1 december 2020 vindt de kavelverkoopdag plaats.

In totaal zijn er 31 kavels te koop. Op de kavelverkoopdag worden de personen met volgnummer 1 t/m 14 voor de locatie Lagersstraat en volgnummer 1 t/m 17 voor de locatie Van Diepenstraat uitgenodigd. Op volgorde van de loting krijgt u op deze dag de gelegenheid een kavel te kiezen en te kopen. Degene met volgnummer 1 heeft de eerste keuze, volgnummer 2 heeft de tweede keuze enzovoort.

In de uitnodiging wordt gevraagd om de uitnodiging te bevestigen. Mocht deze niet binnen de gestelde termijn worden bevestigd, wordt op volgorde de volgende volgnummers uitgenodigd (volgnummer 15, volgnummer 16 enzovoort). Houdt u mailbox daarom goed in de gaten.

Mochten er na de kavelverkoopdag zelfbouwkavels over zijn, wordt u op volgorde van uw volgnummer later benaderd. 

Uw volgnummer blijft gehandhaafd.

In verband met de corona maatregelen zal er geen bijeenkomst georganiseerd worden.

De kavelverkoopdag wordt in tijdsvlakken verdeeld. Per persoon wordt er een halfuur gereserveerd. Hierdoor is het van belang dat u op het aangewezen tijdstip aanwezig bent.

De inschrijvingen die voldoen aan de inschrijfvoorwaarden worden vervolgens doorgestuurd naar de notaris.

De notaris bepaalt via loting de volgorde waarop de inschrijvers die zich hebben aangemeld een keuze mogen maken op een kavel.

Op maandag 23 november 2020 zal de loting plaatsvinden bij de notaris. Enkele dagen daarna krijgt u een e-mail met daarin uw volgnummer dat door de loting is bepaald. Elke geldige inschrijving krijgt een volgnummer. De hoogte van uw volgnummer bepaalt of u wordt uitgenodigd voor de kavelverkoopdag.

Na de uitnodiging voor de kavelverkoopdag wordt er verzocht om uw aanwezigheid te bevestigen. Indien u deze niet binnen het gestelde termijn bevestigd, zal op volgorde van de volgnummers de volgende worden uitgenodigd. (volgnummer 32, volgnummer 33 enz.)

  • Het inschrijfformulier dient uiterlijk 22 november 2020 ingediend te zijn.
  • Voor het inschrijven van de loting dient u 18 jaar of ouder te zijn.
  • U kunt zich slechts 1 keer inschrijven.

De gronden worden bouwrijp opgeleverd. Dit houdt in dat de gemeente er voor zorgt dat gronden vrij zijn van opstallen en objecten en dat de riolering en nutsvoorzieningen zijn aangebracht tot aan de erfgrens. Je moet zelf te zorgen voor de aansluiting op de riolering en de nutsvoorzieningen door een aansluiting aan te vragen bij de betreffende nutsbedrijven. Daarnaast moet je de woning vanaf uw erf aansluiten op de riolering. De openbare ruimte wordt nog niet direct definitief ingericht ivm het aanrijden van bouwverkeer. De gemeente legt dus eerst een bouwweg aan.

Nadat de meeste woningen zijn gerealiseerd, zal de gemeente het gebied woonrijp maken. Dit houdt in dat de verlichting geplaatst wordt en de openbare ruimte definitief wordt ingericht. De bouwweg wordt vervangen door een definitieve weg.

Er is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, archeologie, de bodemgesteldheid en momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven/munitie en de aanwezigheid van beschermde diersoorten en planten. De onderzoeken worden op korte termijn aan de website toegevoegd.

Met het nieuwe project ‘Pionieren in IJmuiden, bouw je eigen droomhuis’ maakt de gemeente het ontwerpen en bouwen van je eigen droomhuis op stukjes grond en in kluspanden mogelijk. Dit wordt ook wel zelfbouw genoemd. Als zelfbouwer krijg je maximale vrijheid bij het (ver)bouwen van je eigen woning binnen de regels van het zogenoemde ‘kavelpaspoort’. Op deze manier weet je precies wat er wel en niet kan.

In december 2018 heeft het college van B&W twee locaties aangewezen voor zelfbouw:

  • Van Diepenstraat in Velsen Noord: 17 kavels
  • Lagersstraat in IJmuiden: 14 kavels

Op 1 december 2020 vindt de kavelverkoopdag plaats.

De verkoop van de zelfbouwkavels is via een loting.

Op 23 maart 2020 vanaf 09:00 uur t/m 5 april 2020 wordt het inschrijfformulier voor de loting op de homepage van de website www.pioniereninijmuiden.nl geplaatst.

Nee. Per kavel gelden de spelregels, zoals vermeld in het zogenoemde kavelpaspoort. Denk hierbij aan de bouwhoogte, de plek van de woning, etc. De kavelpaspoorten worden op de website geplaatst op het moment dat er een verkoopdatum is vastgesteld. Daarnaast moet voor het bouwen van een woning altijd worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012, het bestemmingsplan en overige wet- en regelgeving. Zie voor meer informatie het filmpje Stappenplan bouwkavels'.

De hoogte van de bouwkosten is sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen en kan hierdoor sterk verschillen. Op www.watkostbouwen.nl kun je eenvoudig de bouw van je woonhuis berekenen. Zo krijg je een indicatie van de prijs.

Als je samen met de buren gaat bouwen, vallen de bouwkosten meestal lager uit. Dat kan flink schelen. Realiseer je in dit geval wel dat je afhankelijk wordt van het ontwerp en de planning van de buren, waardoor je wellicht compromissen moet sluiten.

Dat is helemaal aan jou! De gemeente vindt dat je zelf de keuze moet hebben om te beslissen of je niets, een deel, of alles met anderen gaat doen. Je kavel of kluswoning wordt op zo’n manier aan je geleverd dat je volledig individueel aan de slag kunt.

De ervaring bij andere gemeentes leert dat het hele traject vanaf het moment van de optie op de kavel tot de datum van oplevering van het huis gemiddeld anderhalf tot twee jaar duurt. 
Deze periode is ongeveer als volgt onder te verdelen: tekenen optieovereenkomst tot start bouw - gemiddeld 8 tot 12 maanden, start bouw tot oplevering - gemiddeld 8 maanden. Het hangt van jezelf af of het traject korter of langer duurt. Je bent immers zelf ‘in charge’.

Niet iedereen koopt tegelijk een kavel en start tegelijkertijd met bouwen. Dat betekent dat de totale doorlooptijd van alle kavels op de locatie langer kan zijn. Om de totale doorlooptijd te beperken, is er een maximum bouwtermijn ingesteld: na overdracht van de kavel moet de nieuwbouwwoning binnen 2 jaar en de kluswoning binnen 1 jaar opgeleverd zijn.

De zelfbewoningsplicht verplicht de zelfbouwer om de eerste 3 jaar na oplevering zijn eigen nieuwe woning te bewonen. De kavels en kluswoningen worden daardoor uitsluitend gekocht door mensen die er hun eigen droomhuis (ver)bouwen. Hiermee wordt voorkomen dat ontwikkelaars of andere commerciële partijen de kavels en kluswoningen opkopen om er reguliere woningen te ontwikkelen.

Voor alle zaken waar de gemeente bij je zelfbouwproject mee te maken heeft, heeft de gemeente een contactpersoon, Yarina den Hartog. Ook als je nog niet zeker weet of het bouwen van een huis iets voor je is, kan Yarina den Hartog je helpen bij het nemen van een beslissing. Je kunt hiervoor per mail contact opnemen pionieren@velsen.nl of bellen met het telefoonnummer: 0255-567200.

Voor alle twee de locaties is Yarina den Hartog contactpersoon. Je kunt haar bellen op telefoonnummer 0255-567200 op dinsdag en donderdag of per mail pionieren@velsen.nl.