Nieuwe stap gezet in Kleinschalig Opdrachtgeversschap II

Waar is de gemeente op dit moment mee bezig?

Voor dit project moet de bestemming van de locaties worden veranderd naar wonen. Dit noemen we een bestemmingsplanwijziging. Die wordt nu voorbereid door de gemeente. Pas als de bestemmingsplanwijziging definitief is starten we met het bouw- en woonrijp maken van de locatie. Omdat de gemeente kosten maakt voordat de kavels verkocht worden, is nu al budget aangevraagd bij de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier 23 april jl. een besluit over genomen en naar verwachting neemt de gemeenteraad er  op 27 juni een definitief besluit over. Die besluiten zijn uiteraard openbaar.

Wijzigingsplan vastgesteld

Het ontwerpwijzigingsplan om de bouw van de woningen mogelijk te maken heeft vanaf 31 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Voor de Lagersstraat zijn drie zienswijzen bij het college ingediend. Deze gaan over het beperkt aantal parkeerplaatsen bij de te bouwen woningen. Het College wil waar mogelijk openstaan voor de invloed van inwoners en heeft daarom twee parkeerplaatsen aan het plan toegevoegd. Daarna heeft het College het wijzigingsplan vastgesteld. Voor de Van Diepenstraat zijn er geen zienswijzen binnengekomen.

Het college heeft het wijzigingsplan vastgesteld. Ook dit vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen een beroepschrift bij de Raad van State indienen.

 

Wij hopen na het beroepstermijn u verder te informeren over het verkoopproces.

 

Bouwborden

Op donderdag 17 oktober 2019 heeft de gemeente een bord geplaatst op de nieuwe locaties van Pionieren in IJmuiden- Bouw je eigen droomhuis. Met dat bord maken we bekend dat de gemeente binnenkort bouwkavels te koop aanbiedt.

 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief!

Tags: